خدمات عمومی کلینیک

camera_alt
رادیولوژی

در این بخش عکس (گرافی) های مختلف از دندان تهیه می شود.

دندانپزشکی تحت آرامبخشی و بیهوشی

دندانپزشکی تحت بیهوشی امکان انجام تمام درمانهای دندانپزشکی برای ۱-کودکان با همکاری ضعیف ۲-بیماران دارای ناتوانی جسمی یا ناتوانی ذهنی را فراهم میسازد

فهرست