گالری تصاویر کلینیک دندانپزشکی بهار

دندانپزشکی بیهوشی یزد | دندانپزشکی خواب یزد | دندان پزشکی کودکان یزد | کلینیک بهار

کودکان در کلینیک دندانپزشکی بهار

تیم متخصص و کودکان دوست داشتنی

دندانپزشکی بیهوشی یزد | دندانپزشکی خواب یزد | دندان پزشکی کودکان یزد | کلینیک بهار

بازی کردن کودکان

این کوچولوی دوست داشتنی درمان شد

ترمیم و منظم سازی دندانها

دندانپزشکی بیهوشی یزد | دندانپزشکی خواب یزد | دندان پزشکی کودکان یزد | کلینیک بهار

محیط دندانپزشکی۱

کفپوش های ایمن برای بازی کودکان

سالن بازی کودک

دندانپزشکی بیهوشی یزد | دندانپزشکی خواب یزد | دندان پزشکی کودکان یزد | کلینیک بهار

دستان توانای دکتر بهزادی در ترمیم

وسایل بازی کودکان

فهرست